DezaemberGschichtezyt v2

24. November bis 21. Dezember 2022

Dezämber Gschechtezyt

Gschechte in Mundart för Chend ab 3 Joor emmer am Mittwoch Obe ide Bibliothek

24. November 2022 - 17.30 & 18.30 Uhr (Lichterglanz)
30. November 2022 - 17.00 Uhr
  7. Dezember 2022 - 16.00 Uhr
14. Dezember 2022 - 17.00 Uhr
21. Dezember 2022 - 17.00 Uhr

es brucht kei Aamäudig ond zuelose esch choschtelos